داداش حبیب و ابجی الهام این وبلاگ متعلق به داداش حبیب و ابجی الهام می باشد اشنایی ما ابجی و داداش در سال 1391 می باشد . هم همکار در انجمن ادبی طلوع هستیم و چندین سال هست به عنوان مدیر و مشاور کنار هم کار میکنیم و روزهای خوب بدی با هم داشتیم و هم ابجی و داداش برای هم از مخاطبهای عزیز هم ممنونم که سر میزنید به وب ما دو تا مرسی http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com 2020-03-30T12:28:53+01:00 text/html 2019-02-06T13:10:36+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم رفیقم http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/20 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.ankawa.com/upload/220/5214kmjnm.gif" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; overflow-wrap: break-word;"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="6" color="#3333ff">دلت آبی تر از دریا رفیقم</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; overflow-wrap: break-word;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#3333ff">به کامت شادی دنیا رفیقم</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; overflow-wrap: break-word;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#3333ff">الهی دائما چون گل بخندی</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; overflow-wrap: break-word;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#3333ff">شب و روزت خوش و زیبا رفیقم</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; overflow-wrap: break-word;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#3333ff"><br></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; overflow-wrap: break-word;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#3333ff">تقدیم به همه رفیق های باحال</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; overflow-wrap: break-word;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#3333ff"><br></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 30px; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; overflow-wrap: break-word;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#3333ff">الهام عزیزی مقدم 1397/11/18</font></b></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-28T06:03:59+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم اربعین تسلیت http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/19 <img src="https://photokade.com/wp-content/uploads/profile-ar-baein-photokade-2.jpg" alt="متن اربعین با عکس"> <div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></b></div><div><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">باز دگر باره رسید اربعین</font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><br></font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">جوش زند خون حسین از زمین</font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><br></font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">شد چهلم روز عزای حسین</font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><br></font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">جان جهان باد فدای حسین</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">&nbsp;</font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(207, 41, 41); background-color: rgb(255, 153, 255);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">__________________________</font></b></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(207, 41, 41); background-color: rgb(255, 153, 255);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></b></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(207, 41, 41); background-color: rgb(255, 153, 255);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></b></span></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">دلا کوی حسین عرش زمین است</font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><br></font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">مطاف و کعبه دل ها همین است</font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><br></font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">اگر خیل شهیدان حلقه باشند</font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><br></font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">حسین بن علی، آن را نگین است</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">&nbsp;</font></b></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; color: rgb(52, 52, 52);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 153, 255);" size="5">اربعین حسینی تسلیت باد</font></b></p></div> text/html 2018-10-03T04:48:17+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم خدا http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/18 <div style="text-align: center;"><img src="http://metaid.ir/wp-content/uploads/2018/09/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84030-min-400x400.jpg" alt="تصویر مرتبط"></div><div style="text-align: center;"><pre id="text_3" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 15px 25px; overflow: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 204, 255);" size="6" color="#993399">عــــــــشـــــــق </font></b></div><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#993399" style="background-color: rgb(255, 204, 255);"> </font></b><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#993399" style="background-color: rgb(255, 204, 255);">صـــیــــدیـــــســـت</font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 204, 255);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#993399"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 204, 255);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#993399">کـه تـــیــــرت </font></b></span></div><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#993399" style="background-color: rgb(255, 204, 255);"> </font></b><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#993399" style="background-color: rgb(255, 204, 255);">بــه خـــطا هــم بـــرود </font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 204, 255);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#993399"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 204, 255);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#993399">لــــذتـــــش کــنــج دلــت</font></b></span></div><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#993399" style="background-color: rgb(255, 204, 255);"> </font></b><div style="text-align: center;"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 204, 255);" size="6" color="#993399">تــــا بـــه ابـــد خـواهـد مـانـد</font></b></div></pre></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-10T05:01:13+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم محرم .... http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/17 <div style="text-align: center;"><img src="http://harfetaze.com/wp-content/uploads/2017/08/moharram96-6.jpg" alt="نتیجه تصویری برای عکس های زیبا برای محرم"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://banovan.golestanp.ir/uploads/posts/2015-10/1445053253_1414216137_21317111611301.jpg" alt="تصویر مرتبط"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/1383668185719386.jpg" alt="تصویر مرتبط"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">ماه محرم را به همه شما عزیزان دل تسلیت می گویم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">1397/06/19</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-08-06T05:14:46+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم پخش رسمی رادیو طلوع http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/16 <span></span> <div class="body"> <div class="center report"> <div class="row"> <div class="col-md-12 imgviewver"> <a href="http://xup.ir/images/81263366677146947337.png"> <br></a></div><div class="col-md-12 imgviewver"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver"><a href="http://xup.ir/images/81263366677146947337.png"><span></span> </a><div class="body"> <div class="center report"> <div class="row"> <div class="col-md-12 imgviewver" align="center"> <a href="http://xup.ir/images/81263366677146947337.png"> <img class="viewimg img-responsive" src="http://xup.ir/images/81263366677146947337.png" alt="<# REAL_FILENAME #>" width="624" height="295"><br></a></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">https://soundcloud.com/tolo1385</font><br><a href="http://xup.ir/images/81263366677146947337.png"> </a> </div> </div></div></div><a href="http://xup.ir/images/81263366677146947337.png"> </a> </div> </div></div></div> text/html 2018-07-23T05:50:21+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم تولدت مبارک موسی الرضا جون http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/15 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/y2l_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B1%DB%B5_%DB%B0%DB%B8-%DB%B1%DB%B8-%DB%B2%DB%B7.jpg" alt="نتیجه تصویری برای گل های زندگی من"></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://csp-kivs.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B.jpg" alt="تصویر مرتبط"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://setare.com/files/fa/news/1396/9/10/105123_747.jpg" alt="نتیجه تصویری برای تولد پسرم"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dl.topnaz.com/2016/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-1.jpg" alt="نتیجه تصویری برای تولد پسرم"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8238910284/yaspic_ir_cake.jpg" alt="نتیجه تصویری برای عکس های زیبا برای تولد پسرم به اسم موسی الرضا"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://cdn.toomar.net/source/article/2018-05/13/matn8/19765_3.jpg" alt="نتیجه تصویری برای عکس های زیبا برای تولد پسرم"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#cc33cc">موسی الرضا، عزیزم تولدت مبارک&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#cc33cc">1397/05/01</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#cc33cc">از طرف مامان الهام و دایی جون حبیب&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-06-23T18:54:31+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم کارت شناسایی و عضویت انجمن ادبی طلوع http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/14 <span></span> <div class="body"> <div class="center report"> <div class="row"> <div class="col-md-12 imgviewver" align="center"> <a href="http://xup.ir/images/58759865216541953182.jpg"> <img class="viewimg img-responsive" src="http://xup.ir/images/58759865216541953182.jpg" alt="<# REAL_FILENAME #>" width="560" height="420"><br></a></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><span></span> <div class="body"> <div class="center report"> <div class="row"> <div class="col-md-12 imgviewver"> <a href="http://xup.ir/images/50387357882159531830.jpg"> <img class="viewimg img-responsive" src="http://xup.ir/images/50387357882159531830.jpg" alt="<# REAL_FILENAME #>" width="569" height="426"> </a> </div> </div></div></div><a href="http://xup.ir/images/58759865216541953182.jpg"> </a> </div> </div></div></div> text/html 2018-06-13T18:48:42+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم ابجی نگاه کن جاهایی که عضو هستیم http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/13 <div align="center"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold">http://www.facebook.com/azadmher.gahribi</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">فیسبوک <br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">++++</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">http://twitter.com/XMksVyzGMIJRNFP</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">توییتر <br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">+++++++</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">http://www.instagram.com/tolo13850</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">انیستاگرام <br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">++++</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">http://www.lenzor.com/tolo1385</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">لنزو <br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">+++++</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">https://www.youtube.com/channel/UCoOPkN9SG0wN6R0ER</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">یوتیوب <br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">+++<br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">و تصویر انیستاگرام داداشت ببین ابجی گلم <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div> <div class="main-post"><a href="http://imgurl.ir/uploads/p303776_____.png"><img src="http://imgurl.ir/uploads/p303776_____.png" alt="p303776_____.png" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" class="fancybox" rel="gallery" width="622" height="332"></a></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-06-13T18:31:51+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم واسه ابجی الهام جونم http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/12 <div class="main-post"><a href="http://imgurl.ir/uploads/t336326_67.png"><img src="http://imgurl.ir/uploads/t336326_67.png" alt="t336326_67.png" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" class="fancybox" rel="gallery" width="663" height="391"></a></div> text/html 2018-06-12T18:11:28+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم دوست دارم ابجی الهام جوووووووووووووووووووووووووووووووووووونم http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/10 <div align="center"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ابجی یعنی همه دنیای من</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ابجی یعنی عشق داداش <br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ابجی یعنی همه غم داداش <br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">الهی من فدای</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ابجی الهام جووووووووووووووووووووونم</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">برم <br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">الهی درد بلات بخوره تو سر من <br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span></span> </font><div class="body"> <div class="center report"> <div class="row"> <div class="col-md-12 imgviewver"> <a href="http://xup.ir/images/55729510257205929051.jpg"> <img class="viewimg img-responsive" src="http://xup.ir/images/55729510257205929051.jpg" alt="<# REAL_FILENAME #>" width="367" height="550"> </a> </div> </div></div></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><span></span> <header> </header> <div class="row"> <div class="col-md-12 imgviewver"> <a href="http://xup.ir/images/63801586000234405406.jpg"> <img class="viewimg img-responsive" src="http://xup.ir/images/63801586000234405406.jpg" alt="<# REAL_FILENAME #>" width="385" height="345"> </a> </div> </div></div><div align="center"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font><br></div> text/html 2018-06-12T04:07:50+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم تقدیم به برادر گلم http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/6 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#990000"><span style="font-family: iransans;">بعضی ها را هر چقدر هم که بخواهی تمام نمی شوند</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#990000"><br style="box-sizing: border-box; font-family: iransans;"><span style="font-family: iransans;">حضورشان گرم است</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#990000"><br style="box-sizing: border-box; font-family: iransans;"><span style="font-family: iransans;">سکوتشان خالی می کند دل آدم را</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#990000"><br style="box-sizing: border-box; font-family: iransans;"><span style="font-family: iransans;">آرامش صدایشان را کم می آوری</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#990000"><br style="box-sizing: border-box; font-family: iransans;"><span style="font-family: iransans;">هر دم… هر لحظه… کم می آوریشان</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#990000"><br style="box-sizing: border-box; font-family: iransans;"><span style="font-family: iransans;">و اینجا من چقدر کم دارمت بهترین برادر دنیا …</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#990000"><span style="font-family: iransans;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#990000"><span style="font-family: iransans;">تقدیم به برادرم (آزاد مهر)</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#990000"><span style="font-family: iransans;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#990000"><span style="font-family: iransans;">از طرف خواهرت(نیلوفر)</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#990000"><span style="font-family: iransans;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#990000"><span style="font-family: iransans;">1397/03/23</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-06-12T04:02:58+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم برادر عزیزم... http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: center;"><img src="http://divoneha.ir/wp-content/uploads/-000//1/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-4.jpg" alt="متن زیبا برای برادر , متن زیبا در مورد برادر , پیام زیبا برای برادر"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="5" color="#cc33cc"><b style=""><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">برادر عزیزم</span></b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="5" color="#cc33cc"><b><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both;">دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="5" color="#cc33cc"><b><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both;">مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="5" color="#cc33cc"><b><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both;">حتی این روزها گاهی پرواز میکنم</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="5" color="#cc33cc"><b><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both;">من این دوست داشتن را بیشتر</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="5" color="#cc33cc"><b><br></b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="5" color="#cc33cc"><b>&nbsp;از هر چیز در این دنیا دوست دارم …</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc33cc"><b><span id="more-1022" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"></span></b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc33cc"><b>برادر خوب و مهربانم دوست داشتنت</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc33cc"><b><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both;">اندازه ندارد</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc33cc"><b><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both;">حجم نمی خواهد</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc33cc"><b><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both;">وقتی تمام کشور وجودم</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="" color="#cc33cc"><b style=""><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both;">سرزمین حکمرانی توست . . .</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="" color="#cc33cc"><b style=""><br></b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="" color="#cc33cc"><b style="">تقدیم به آزاد مهر&nbsp;</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="" color="#cc33cc"><b style=""><br></b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="" color="#cc33cc"><b style="">از طرف نیلوفر&nbsp;</b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="" color="#cc33cc"><b style=""><br></b></font></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font color="#cc33cc" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>1397/03/23</b></font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-06-08T18:34:48+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم انجمن ادبی طلوع در تلگرام http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/4 <span></span> <div class="body"> <div class="center report"> <div class="row"> <div class="col-md-12 imgviewver" align="center"> <a href="http://xup.ir/images/29977322405262835143.png"> <img class="viewimg img-responsive" src="http://xup.ir/images/29977322405262835143.png" alt="<# REAL_FILENAME #>" width="559" height="348"> </a> </div> </div></div></div> text/html 2018-05-28T18:38:53+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم داداش حبیب http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/3 <span></span> <div class="body"> <div class="center report"> <div class="row"> <div class="col-md-12 imgviewver" align="center"> <a href="http://xup.ir/images/63227906740252814441.jpg"> <br></a></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><br></div><div class="col-md-12 imgviewver" align="center"><a href="http://xup.ir/images/63227906740252814441.jpg"><img class="viewimg img-responsive" src="http://xup.ir/images/63227906740252814441.jpg" alt="<# REAL_FILENAME #>" width="446" height="793"> </a> </div> </div></div></div> text/html 2018-05-20T09:32:13+01:00 azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com آزادمهر غریبی و الهام عزیزی مقدم تولد کوثر عزیزم http://azadmehrgharibielhamazizi.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><img src="http://up.tip-tap.ir/view/922556/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%DB%8C%D8%AE%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1.jpg" alt="طرح یخی از اسم کوثر"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZN71hJVbYm6UUJIczjbU4DtN-shqob58yaVyi6lyiOY_yiM95" alt="Image result for ‫عکس نوشته های خیلی خیلی زیبا و دیدنی برای تولد‬‎"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">تولد یه عزیزی نزدیکه&nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">پیشاپیش تولدت مبارک گلم&nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">از دایی حبیب <br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#FF0000"><b>1397/03/06</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#FF0000"><b>این عکس یک سالگی کوثر جونه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/84d4-5mfd-photofacefun-com-1464162883.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><img src="http://rozup.ir/up/safaa/Pictures/23345642.JPG"></div><div style="text-align: right;"><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b>&nbsp;این عکس سه سالگی کوثر گلم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/7e8m_photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۷_۱۹-۳۱-۰۰.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.soretna.com/wp-content/uploads/2016/01/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1.jpg" alt="تصویر مرتبط"></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/0vwm_photos-birthday-cake-11.jpg" alt="تصویر مرتبط"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://khanom-khune.8n8.ir/upload/picture/abf9f21b-f42a-47cb-bf36-0786c6e1f13c_l.png" alt="تصویر مرتبط"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/1053500x498_1455803671792680.jpg" alt="نتیجه تصویری برای اسم کوثر برای وبلاگ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/wv4_%D8%A7%D8%B3%D9%85_20%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C_20%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1.jpg" alt="نتیجه تصویری برای اسم کوثر برای وبلاگ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.faranaz.com/wp-content/uploads/2015/05/Photo-by-romantic-and-romantic-for-Birthdays-May.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/fm70_photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۱_۱۷-۰۲-۳۵.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/1589408936968468768/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1.jpg" alt="نتیجه تصویری برای اسم کوثر برای وبلاگ"></div>